علیرضا مشکی

درباره من

دکتر علیرضا مشکی
image

استادیار گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

Citation

---

h-index

---

i10-index

---

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان
آمایش جغرافیایی فضا(2018)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, ^سیدحسن کابلی, ^علیرضا مشکی, حمیدرضا عسگری
تاثیر مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinio peseduacacia
علوم و تحقیقات بذر ایران(2018)
9211816001, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ های مختلف جنگل کاری های 50 ساله پارک جنگلی سرخه حصار تهران
پژوهش و توسعه جنگل(2018)
9411816016, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
Ecology and Phytosociology of Cotoneaster shrublands in Central Alborz of Iran
DENDROBIOLOGY(2017)
^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^علیرضا مشکی
مقایسه جذب عنصر کادمیوم و روی در دو گونه اکالیپتوس
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران(2016)
9111819007, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی*
تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار پوشش‌ گیاهی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان)
مجله جنگل ایران(2016)
9212816006, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, نقی شعبانیان
Using the nonparametric k-nearest neighbor approach for predicting cation exchange capacity↗
GEODERMA(2015)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علیرضا مشکی, ب.پ مالون, ای ولدیوهانس, فریدون سرمدیان, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus Brantiti (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام)
(2014)
الهام نوری., ^محمد رحیمی, ^علیرضا مشکی
(hanges in Juniperus polycarpos community in response to physiographical factors (Hezarmasjed Mountain, Iran
AUSTRIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES(2014)
^علیرضا مشکی
بررسی میزان زنده مانی و اثرتیمارهای متفاوت شکستن خواب فیزیکی بر جوانه زنی بذر دو گونه درختی (نمدار و اقاقیا)
علوم و فناوری بذر ایران(0)
^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, 9211816001
تغییرات الگوی ذخیره کربن خاک در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلکاریهای کاج و اقاقیا (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(0)
^علیرضا مشکی*, 9311817006, 9111819009
بررسی دو گونه اکالیپتوسEucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis در جذب فلزات سرب و مس از خاک
پژوهش های گیاهی(0)
9111819007, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی*, علی صلاحی
زنده مانی و جوانه زنی بذر گیاه کهورک در پارک جنگلی سوکان سمنان
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
فاطمه شمس الدین*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, میثم ابولخیریان
ارزیابی شاخص های زیست مهندسی Alnus subcordata در ترانشه های جاده های جنگلی سوادکوه
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تأثیر غلظت های مختلف نفت خام بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه Euphorbia tirucalli
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست ، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
سمانه عسگریان*, ^علیرضا مشکی, علی خالقیان, ندا بخشنده
اندازه گیری شاخصهای زیست مهندسی گونه افرا در اطراف جادههای جنگلی
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9511816005, ^داود کرتولی نژاد*, ^علیرضا مشکی, مهران نصیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی رویش قطری و ارتفاعی درختان کاج تهران (Pinus eldarica) در یک دوره 50 ساله در پارک جنگلی سرخه حصار تهران
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9411816016, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
استفاده از گونه کاج الدار در پارک های شهری و برخی از تاثیرات آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
^مریم ملاشاهی, ^علیرضا مشکی
بررسی پارامترهای رویشی در دو گونه پسته با مبدا متفاوت
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
9311816004, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی
مقایسه وضعیت فاکتورهای شیمیایی خاک در توده های خالص و ترکیبی بلوط
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
مقایسه وضعیت زادآوری گونه بلوط در شرایط توده های خالص و آمیخته
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
تاثیر دماهای فرین بر روی عملکرد محصولات باغی سیب وگلابی نمونه موردی: شهرستان بجنورد
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, حسن حاجی محمدی
ارزیابی ضرایب زیست اقلیمی موثر در آسایش انسان جهت حضور گردشگر (مطالعه موردی شهر یاسوج)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, نسیم آرمان
ارزیابی پتانسیل های اکوتوریسمی استان کرمان (مطالعه موردی: مناطق حفاظت شده ی استان کرمان)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
مطالعه و تقسیم بندی اراضی بر اساس روش ماهلر (مطالعه موردی: روستای دزلی سرو آباد کردستان)
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار(2015-02-09)
^علیرضا مشکی, ایوب مرادی
بررسی خاصیت آللوپاتی در گیاه یولاف
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی
اثرات آتش سوزی بر اکوسیستم های جنگلی زاگرس (جمع بندی پژوهش های انجام شده)
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی, نقی شعبانیان
تاثیر غلظت های مختلف عنصر سرب خاک بر میزان تجمع عنصر کادمیوم در اندام های مختلف درختEucalyptus camadulensis
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, علی صلاحی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
محاسبه بیومس کربن وزن مخصوص حقیقی و ارتباط آن ها با فرسایش خاک جنگل ارس و زرشک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
تأثیر ایجاد پوشش های گیاهی در کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی
بررسی تاثیر غلظت های مختلف مس خاک بر میزان تجمع عنصر روی در اندام های مختلف درختEucalyptus camadulensis
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, علی صلاحی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر درخت اقاقیا( Robinia pseudoacacia)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مریم ملاشاهی, محمد اخلاقی
بررسی فعالیت میکروبی و خصوصیات متفاوت خاک درخت ارس در شهرستان سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
اثرات چرای دام بر عرصه های جنگلی مناطق خشک و نیمه خشک
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علیرضا مشکی
بررسی اختلالات تغذیه ای درختان اقاقیاRobinia pseudoacacia در جنگلکاری های اطراف شهر سنندج
دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل(2014-04-16)
^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ندا بخشنده
بررسی ویژگی های ساختاری و فیزیونومیک رویشگاه بنه (pistacia atlantica desf) در حد بالای پراکنش آن در جنوب البرز
دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل(2014-04-16)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی
پیش بینی انواع سد و اهمیت آن در آبیاری اراضی کشاورزی
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^علیرضا مشکی
ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي پخش سيلاب (مطالعه موردي سيستم پخش سيلاب جمعآب چناران و شهيد سبحاني گناباد)
روستايي سحر(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت دوگونه درجذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه نيمه بياباني چپرقويمه استان گلستان)
دهقان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده خشكيدگي در اكو سيستم جنگل بلوط حاج بختيار ايلام با استفاده از زيست رديابي فلزات سنگين موجود در ريزگردها
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آبياري با مقادير متفاوت پساب در ميزان رشد گياه اقاقيا
جلال زائي محسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي علل تفاوت ميزان زاد آوري درختان ارس
درزي بورخاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مبدا بر جوانه زني و زنده ماني بذر اقاقيا
ارجمند كبري(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر آتش سوزي بر خواص فيزيكي و شيميايي خاك و پوشش گياهي در كردستان
مرادي بهمن(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي جنگلهاي خالص و آميخته از لحاظ خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي :گرگان
عرب عامري حميد(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت ها و پتانسيل هاي نواحي جنگلي در توسعه اكوتوريسم (مطالعه موردي: جنگل هاي بلوط استان ايلام)
ملكي مجد شيلا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش توانمندسازي جوامع محلي در مديريت پايدار منابع طبيعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رامه) طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود
رجبي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نفت خام بر ميزان رشد و ميزان كلروفيل در اندامهاي مختلف گياه
عسگريان سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات مكان دفن زباله بر خاك اكوسيستم هاي جنگلي (مطالعه موردي : پناهگاه حيات وحش جنگلي سمسكنده)
صباغ رستمكلائي محترم(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير زيراشكوب گونه كهورك بر ويژگي هاي خاكشناسي جنگلكاري هاي اطراف سمنان (مطالعه موردي : پارك جنگلي سوكان)
شمس الدين فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك با نوع و كيفيت پوشش گياهي در يك اكوسيستم بياباني
فضلي زعفراني سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي برخي شاخص هاي زيستي خاك تحت مديريت چرا و جداسازي قارچ هاي ميكوريزي آربسكولار با هدف استقرار نهال هاي ميكوريزي Salsola Laricina (مطالعه موردي : سايت خشكه رود )
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1398/01/26) ، مقطع : دكتري
تاثير حفاظت جنگل بر مشخصات پوشش گياهي و ذخيره كربن خاك (مطالعه موردي : پناهگاه حيات وحش سمسكنده - ساري)
زرجام نوراله(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي برخي عوامل اكولوژيك موثر در باد افتادگي و ريشه كن شدن درختان (مطالعه موردي:چمستان –سري 12 طرح جنگلداري حوزه غرب هراز)
گلپور سوته عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شاخص هاي زيست مهندسي گونه هاي توسكا و افرا در اطراف جاده هاي جنگلي
محمدي امير هوشنگ(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت كمي و كيفي خشكه دارها و تاثير آن بر نوع و كميت زاد آوري در پناهگاه حيات وحش (مطالعه موردي : مازندران –ساري)
شيردل بالا دهي كريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تيپ هاي مختلف جنگل بر روي خصوصيات پوشش گياهي و خاك در جنگلكاري هاي مناطق نيمه خشك (مطالعه موردي : پارك جنگلي سرخه حصار تهران)
فرخ زاده نرگس(تاریخ دفاع: 1396/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شرايط زيستي خاك رويشگاه ارس دوسال پس از آتش سوزي – مطالعه موردي رويشگاه سيراچال البرز
باقري دليجاني نسيم(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي جنگل شناسي و فيزيكوشيميايي خاك در حفره هاي جنگل كاري شده ي افراپلت و گيلاس وحشي (مطالعه موردي:جنگل هاي غرب هراز ، آمل ،مازندران)
هوشمند اهلمي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي روشنه تاج پوشش در جنگل هاي مديريت شده و نشده (مطالعه موردي : جنگل هاي ويسر، نوشهر)
صفرپور كاكرودي لطيف(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جنگلكاري برروند احيا، توالي و خصوصيات خاكشناسي جوامع جنگلي هيركاني (سري 11 پيمود حوزه 48 گلندرود)
جعفرزاده مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي توان محيطي به منظور توسعه سايت هاي طبيعت گردي (مطالعه موردي : شهرستان بن، استان چهار محال و بختياري )
كريمي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي توسعه اكوتوريسم در رابطه با حفاظت از محيط زيست با توسعه پايدار (مطالعه موردي : ژئوپارك قشم)
ملكاء اشتياني عباس(تاریخ دفاع: 1396/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت گونه هاي اكاليپتوس (Eucalyptus) و كاج (Pine) در جذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه صنعتي آرين شيمي (سينا)، استان مازندان)
رحماني مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي (ارغوان – سنجد – بادامك - داغداغان)
مخي زاده ولي محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي سرو زربين، اقاقيا، زيتون تلخ و بنه در شهر سمنان
مقصوديان اميد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كاشت سوزني برگ زربين در جنگلهاي طبيعي پهن برگ بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي : جنگل پيلمبرا پره سرگيلان)
مظاهري احمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكولوژيك و جنگل شناسي رويشگاه گونه آوري در منطقه پناهگاه حيات وحش چهاردانگه كياسر
بگنج پوركم عبدالرحيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقایسه اندامهای مختلف درخت اقاقیا از نظر میزان نیتروژن دریافتی از طریق فرآیند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی
(2015)
^علیرضا مشکی, ندا بخشنده
بوم شناسی و مدیریت خاک های جنگلی
(2015-01-17)
مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری
(2018-12-03)
اثرات تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام های هوایی گندم(مولفه های رشد) آبیاری تحت شرایط ظرفیت زراعی
(2017-12-10)
مطالعه تاثیر درصد پوشش گیاهی و شدت باران بر فرسایش آبی در شهرستان سمنان
(2016-11-27)
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف
(2016-10-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اکوسیستمهای طبیعی   (43 بار دانلود)
رشته : گردشگری , گرایش : بازاریابی
خاکشناسی جنگل   (42 بار دانلود)
رشته : مهندسی علوم جنگل , گرایش : جنگلداری
خاکشناسی عمومی   (43 بار دانلود)
رشته : مهندسی علوم جنگل , گرایش : جنگلداری
نهالستانهای جنگلی   (42 بار دانلود)
رشته : مهندسی علوم جنگل , گرایش : جنگلداری
روشهای آماری   (48 بار دانلود)
رشته : مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده کویر شناسی
alireza_moshki@semnan.ac.ir
(+98)2331535558

فرم تماس